Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci

Úradné oznamy

Primátor mesta Čadca v súlade s § 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Čadci Františkovi Kučákovi v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva dňa 04.9.2019, kedy bola doručená jeho písomná žiadosť na MsÚ Čadca.

V zmysle § 192 ods. 1 zák.č.180/2014 Z. z. - o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaniknutý mandát nastupuje náhradník- kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Čadca nastupuje ako náhradník PaedDr. Danka Jašurková, kandidát strany –SME RODINA -Boris Kollár, trvale bytom Májová 1588/16, 022 01 Čadca.

Funkcie poslanca mestského zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zák.č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.