Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o vypracovaní zámeru zmeny navrhovanej činnosti Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety

Úradné oznamy

Oznámenie o vypracovaní zámeru zmeny navrhovanej činnosti “Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov“ navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 07.08.2019 začína správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti  “Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov“ navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca.

Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, II. poschodie, kanc. č. 202 a na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-nie-nebezpecnych-odpadov-cadca-podzavoz-zmena-3-kazety-uprava-

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy a navrhnúť  doplnenie.

Písomné stanovisko možno doručiť   na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 35/1 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia.