Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 13. 9. 2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2019 (piatok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 • Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 • Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Milan GURA
 • Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Milan GURA
 • Návrh na vymenovanie  riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
 • Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2019. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 • Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému podniku služieb Čadca. Predkladá:  Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 • VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb  na území mesta Čadca č. 2/2019. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 139/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 • Návrh na vyradenie výdajných školských jedálni zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.8.2019. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 • Návrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedálni do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01.09.2019. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 • Informatívna správa o  protokole kontroly  NKÚ SR - ,,Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ v meste Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 • Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 • Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 • Rôzne
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.