Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 14.11.2019 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA
 3. II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok  2019. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 4. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií  mesta Čadca na rok  2019. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Pavol LATKA, Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ
 5. VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 6. VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 7. Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca  č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. VZN č. 103/2009 o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca - zrušenie. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 9. VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 5/2019. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 10. VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta č. 6/2019. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 11. Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2019/2020. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 12. Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 13. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca brigádnemu generálovi vo výslužbe Ivanovi Čiernemu. Predkladá:  Ing. Milan GURA
 14. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá: Mgr. Dana JANTULÍKOVÁ
 15. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri MŠ, Ul. Janka Kráľa 2392, Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Peter STRAPÁČ, PhD.
 16. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 17. Zverenie majetku mesta  Čadca do správy rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 18. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 19. Odňatie správy majetku mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 20. Rôzne
 21. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.