Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 5. 12. 2019 o 9:00

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
  2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
  3. VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
  4. VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani zaubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
  5. Záver

Materiály k bodu 2, 3, 4, - zo zasadnutia MZ 14.11.2019, prosím, priniesť so sebou. Sú zverejnené na stránke mesta: https://www.mestocadca.sk/subory/dokumenty-k-programom-zasadnuti-mestskeho-zastupitelstva

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.