Presunúť na hlavný obsah

Voľby členov obecnej školskej rady Mesta Čadca

Úradné oznamy

Štvorročné funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy – Obecnej školskej rady Mesta Čadca končí dňom 11. septembra 2019.

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhasuje

Mesto Čadca voľby do Obecnej školskej rady Mesta Čadca, ktoré sa uskutočnia dňa 5. septembra 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Čadca (II. poschodie), Námestie Slobody č. 30, Čadca.

Oprávnenie voliť majú predsedovia rád škôl , ktorých týmto na voľby pozývame:

  • predsedovia rady školy pri základných školách, materských školách, základných umeleckých školách, centre voľného času,
  • predsedovia rady školy pri stredných školách, cirkevných školách, neštátnych školách na území mesta Čadca