Presunúť na hlavný obsah

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 20. novembra 2020 bol doručený Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti  „Prevádzka zariadenia na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov Čadca – zvýšenie kapacity“ navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Jozef Kondek – právny nástupca, Podzávoz 2373, 022 01 Čadca, IČO 14161923. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca listom č. OU-CA-OSZP-2020/013956-004 zo dňa 18.11.2020 oznámil, že začalo správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

Zámer je zverejnený na webovej stránke ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzke-zariadenia-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-cadca-zvy-1

Do dokumentu je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy na vlastné náklady) aj na  Mestskom úrade, oddelenie ŽP a OH Čadca, II. poschodie kanc. č. 202. Vzhľadom na núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19, je potrebné sa vopred objednať na č.t. 0905 759 009, alebo 041/4302224

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k navrhovanej činnosti do  21 dní od zverejnenia a to na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.