Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

Publikované: 15. 10. 2013 15:16

MESTO ČADCA, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, IČO: 00 313 971, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj svoj prebytočný majetok vedený na liste vlastníctva č. 4027 a 5250  v k. ú. Čadca formou Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy:

Predmet

3-izbový byt č. 13 na prízemí bytového domu súp. č. 157 postavenom na pozemku p. č. KN-C 3291/44 s výmerou podlahovej plochy 71,49 m2, vrátane:

  • spoluvlastníckeho podielu 11056/376704 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
  • spoluvlastníckeho podielu 11056/376704 k pozemku p. č. KN-C 3291/44.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Chalupkovej ulici. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 33 122,58 € celkom.

Nebytový priestor č. 12-9  na prízemí bytového domu súp. č. 1506 postavenom na pozemku p. č. KN-C 528/, vrátane:

  • spoluvlastníckeho podielu 6390/153943 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
  • spoluvlastníckeho podielu 6390/153943 k pozemku p. č. KN-C 528/1.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Gočárovej ulici. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľností je 17 906,66 € celkom.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené

  • internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcia Predaj a prenájom majetku
  • úradnej tabuli pred sídlom vyhlasovateľa: Mestský úrad v Čadci, Námestie slobody 30,
  • prípadne osobné nahliadnutie účastníka na Mestskom úrade, oddelení ekonomickom a správy majetku v Čadci, č. dv. 8 – 2. poschodie.

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Suchánková, tel. č. 041/4302273, e-mail: alena.suchankova@mestocadca.sk

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk