Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi pre rok 2014

Publikované: 30. 07. 2014 09:45

Vážení občania!

Letné obdobie sa vyznačuje  zvýšenými teplotami,  suchým počasím a taktiež aj zvýšenou činnosťou poľnohospodárov a súkromne hospodáriacich roľníkov.

V poslednom období bol v rámci Slovenskej republiky zaznamenaný zvýšený počet požiarov pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy, ktoré sú považované za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.  Išlo najmä o požiare obilia na koreni, požiare slamy na riadkoch, požiare skladov sena, slamy a uvädnutého krmu.

Vysoká horľavosť prevzdušnených steblových materiálov, suché bezdažďové  obdobie, zlý technický stav mechanizmov a v neposlednom rade i ľudský faktor majú podstatný vplyv na vznik požiarov.

Požiare tiež spôsobujú deti bez dozoru pri hre so zápalkami. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať uskladneniu zápaliek, nedovoliť deťom hrať sa v blízkosti stohov obilia či  slamy a zakročiť pri zistení zápaliek u detí.

K vzniku požiarov taktiež prispieva poškodená žatevná technika, čo je dôvodom  zamerať sa najmä na palivový systém (jeho tesnosť a čistotu), trecie plochy (ložiská a remene), tesnosť výfukového potrubia, elektroinštaláciu a pod.

V súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi je potrebné zabezpečiť:

 • dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
 • zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • vybavenie priestorov na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín  dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov,
 • bezchybný technický stav  výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín.

Na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín  upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej:

 • 20 m od obytného objektu alebo od hospodárskeho objektu,
 • 10 m od iného stohu.

Ďalej upozorňujeme na povinnosti občanov v súvislosti so zdolávaním požiarov:

 • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
 • uhasiť požiar alebo vykonať  opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ohlásiť požiar určenej ohlasovni požiarov,
 • poskytnúť osobnú a vecnú pomoc.

V prípade porušenia zákazov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku  ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 331 €.

Žiadame občanov o zvýšenie opatrnosti pri zbere a skladovaní objemových krmovín a obilnín a dodržiavanie základných protipožiarnych opatrení, aby sme  zamedzili vzniku nežiaducich požiarov.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk