Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi pre rok 2014

Publikované: 30. 07. 2014 09:45

Vážení občania!

Letné obdobie sa vyznačuje  zvýšenými teplotami,  suchým počasím a taktiež aj zvýšenou činnosťou poľnohospodárov a súkromne hospodáriacich roľníkov.

V poslednom období bol v rámci Slovenskej republiky zaznamenaný zvýšený počet požiarov pri zbere obilnín, ich pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín a slamy, ktoré sú považované za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.  Išlo najmä o požiare obilia na koreni, požiare slamy na riadkoch, požiare skladov sena, slamy a uvädnutého krmu.

Vysoká horľavosť prevzdušnených steblových materiálov, suché bezdažďové  obdobie, zlý technický stav mechanizmov a v neposlednom rade i ľudský faktor majú podstatný vplyv na vznik požiarov.

Požiare tiež spôsobujú deti bez dozoru pri hre so zápalkami. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať uskladneniu zápaliek, nedovoliť deťom hrať sa v blízkosti stohov obilia či  slamy a zakročiť pri zistení zápaliek u detí.

K vzniku požiarov taktiež prispieva poškodená žatevná technika, čo je dôvodom  zamerať sa najmä na palivový systém (jeho tesnosť a čistotu), trecie plochy (ložiská a remene), tesnosť výfukového potrubia, elektroinštaláciu a pod.

V súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi je potrebné zabezpečiť:

 • dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
 • zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 • vybavenie priestorov na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín  dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov,
 • bezchybný technický stav  výrobných zariadení a strojov na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín.

Na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín  upozorňujeme na to, že stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej:

 • 20 m od obytného objektu alebo od hospodárskeho objektu,
 • 10 m od iného stohu.

Ďalej upozorňujeme na povinnosti občanov v súvislosti so zdolávaním požiarov:

 • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,
 • uhasiť požiar alebo vykonať  opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • ohlásiť požiar určenej ohlasovni požiarov,
 • poskytnúť osobnú a vecnú pomoc.

V prípade porušenia zákazov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku  ochrany pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe v zmysle § 61 zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 331 €.

Žiadame občanov o zvýšenie opatrnosti pri zbere a skladovaní objemových krmovín a obilnín a dodržiavanie základných protipožiarnych opatrení, aby sme  zamedzili vzniku nežiaducich požiarov.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk