Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznam o nadobudnutí účinnosti VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 18. 12. 2013 13:38

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým fyzickým osobám – občanom, že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca číslo 145/2013.

Mesto Čadca pristupuje k zmene systému zberu komunálnych odpadov z dôvodu novelizácie zákona o odpadov, čo znamená, že všetky vývozy od rodinných domov budú uskutočňované 1x za dva týždne a od bytových domov 1x týždenne.

Na základe upozornenia prokurátora bolo nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zosúladené s ust. § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. To znamená, že všetky doterajšie úľavy poskytované pre občanom sa rušia. Z toho dôvodu nebudú občania predkladať na Mestský úrad Čadca doklady na zľavu, pretože zákon úľavy neumožňuje.

Mesto Čadca v zmysle citovaného zákona poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní sa nezdržiava na území mesta.

Z hľadiska tvrdosti zákona alebo na zmiernenie môže mesto vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť v zmysle § 82 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov len po posúdení individuálnej žiadosti poplatníka.

Preto, aby občania mesta nepocítili, že radnica zvyšuje poplatky za komunálne odpady, Mesto Čadca sa rozhodlo z dôvodu implementácie Smernice EÚ 1069/2009 zmeniť systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta a prešlo z množstvového zberu na paušálny zber u občanov. Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca schválilo uznesením č. 97/2013 poplatok na 1 poplatníka vo výške 0,0301€, čo činí 10,9865€ za rok. Je to jeden z najnižších poplatkov na Slovensku.

Verím, že občania pochopia túto situáciu a budú sa aj naďalej zapájať do triedeného zberu odpadov a nebudú vytvárať divoké skládky odpadov, aby tým nezvyšovali náklady na odpadové hospodárstvo. V takomto prípade by prinútili zvyšovať miestne poplatky za komunálne odpady pre všetkých poplatníkov na území mesta.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk