Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku 2014 Územného plánu CMZ Čadca

Publikované: 18. 02. 2015 15:35

Orgánom štátnej správy, samosprávy a právnickým osobám podľa rozdeľovníka

Mesto Čadca ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca (ďalej len ÚPN-CMZ Čadca) obstarávaním Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca.

V súlade s ustanovením § 2 a)  Zákona č. 237/2000 Z. z. zabezpečuje mesto obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Jána Buriana, preukaz odbornej spôsobilosti č. 229.

Na základe znenia § 23 Stavebného zákona Vám oznamujeme začatie prerokúvania Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca. V súlade s ustanovením § 22 ods. 5) ste povinný oznámiť svoje stanovisko v lehote 30 dní odo dňa, kedy ste boli o ňom upovedomený. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby sa môžu s Návrhom Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca oboznámiť počas pripomienkového konania na Oddelení dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Čadci v dňoch pondelok a streda v čase od 8ºº hod. do 1530 hod. a v piatok v čase od 8ºº hod. do 1200 hod., na oficiálnej stránke mesta www.mestocadca.sk, ako aj v rámci komisionálneho prerokovania predmetnej Zmeny a Doplnku, ktoré sa uskutoční

dňa 5. marca 2015 ( štvrtok ) o 10:30 hod.

v zasadačke č.18 na I. poschodí Mestského úradu v Čadci, na ktoré Vás týmto pozývame. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, ktorými sa riadi proces prerokovania územnoplánovacej dokumentácie zóny ( § 22, 23 ), ako aj s ohľadom na počet jej povinných vyhotovení, sa textová ani grafická časť prerokúvaného návrhu územného plánu jednotlivým dotknutým orgánom a právnickým osobám nedoručuje, rovnako ako sa jednotlivým orgánom nedoručujú ( s ohľadom na ustanovenie o lehotách prerokovania podľa § 22 ods. 5, ) ani stanoviská iných orgánov a právnických osôb.

Vaše stanovisko k Zmene a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca žiadame zaslať na adresu:

Mestský úrad Čadca, Oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca.

Občanom, fyzickým a právnickým osobám

Mesto Čadca, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca (ďalej len ÚPN-CMZ Čadca) obstarávaním Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca.

V súlade s ustanovením § 23 ods. 1) Stavebného zákona predkladá Mesto Čadca Návrh Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Čadci v dňoch pondelok a streda v čase od 8ºº hod. do 1530 hod. a v piatok v čase od 8ºº hod. do 1200 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.mestocadca.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Verejné prerokovanie Zmeny a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca sa uskutoční dňa 5. marca 2015 ( štvrtok ) o 11:30 hod. v zasadačke č.18 na I. poschodí Mestského úradu v Čadci, na ktoré Vás týmto pozývame.

V súlade s ustanovením § 23 ods. 1) Stavebného zákona je verejnosť oprávnená v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia podať písomné pripomienky k Zmene a Doplnku 2014 ÚPN-CMZ Čadca na adresu : Mestský úrad Čadca, Oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk