Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

Publikované: 09. 05. 2011 09:46

Júl

 • Kontrola správnosti vykazovania údajov daňového subjektu miestnych daní výberovou metódou – daň zo stavieb v centrálnej mestskej zóne za rok 2011. Dodržiavanie Všeobecného záväzného nariadenia č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti
 • Kontrola realizácie vybraných investičných činnosti v roku 2010. Dodržiavanie, uzatváranie, hospodárnosť zmluvných vzťahov a procesu verejného obstarávania v Meste Čadca

August

 • Kontrola vybavovania žiadosti občanov Mesta Čadca v oblasti požiadaviek na zlepšenie stavu dopravy a parkovacích kapacít za I. polrok 2011
 • Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu za I. polrok 2011

September

 • Kontrola ukladania sankcii v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MPS Čadca

Október

 • Kontrola uzatvárania, hospodárnosti zmluvných vzťahov voblasti dohôd o vykonaní práce nad 1000 EUR uzatvorených Mestom Čadca za obdobie II. polrok 2010 a I. polrok 2011
 • Kontrola vybavovaní žiadosti kúpa, predaj a prenájom nehnuteľnosti, dodržiavanie platných predpisov ainterných smerníc vsúlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o správe majetku obci v znení neskorších právnych predpisov

November

 • Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v podmienkach CVČ mesta Čadca a MŠ F. Kráľa
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

December

 • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti za rok 2011
 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Čadca na roky 2012 – 2014 pred jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk