Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 17. 12. 2015 o 8:30

Publikované: 11. 12. 2015 15:31

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2015 (štvrtok) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2016 – 2018. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 4. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2015  - II. zmena rozpočtu PO Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 5. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 – 2018 – MPS. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 6. Stanovenie ceny za prenájom priestorov v budove zo súp. č. 1941 s platnosťou od 1. 1. 2016. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 7. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018 – DOMBYT Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK
 8. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: Ján KLUČKA
 9. Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016. Predkladá: Ján KLUČKA
 10. Doplnok č. 2 k Všebecne záväznemu nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. František LINET
 12. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Rôzne
 14. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk