Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 30. 6. 2016 o 8:30

Publikované: 24. 06. 2016 13:00

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2016 (štvrtok) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Prenájom priestorov v Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca pre. spoločnosť SWAN, a. s. Predkladá: Mgr. Viera KUBICOVÁ
 3. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Čadca Základné fakty. Predkladá: Ing. Roman DOUPOVEC, ENGIE Services a. s.
 4. VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo vitrínach na území mesta Čadca. Predkladá:  PaedDr. Ján POLÁK
 5. VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej pomoci občanom. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 6. Doplnok č. 4 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ITERREG V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: „Geopark Megoňky – Šance“. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 8. Informatívna správa o schválených dotáciách na predložené žiadosti projektov Mesta Čadca v r. 2015. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 9. Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu  KYSUCE za r. 2015. Predkladá: Ing. Emília SLOVIAKOVÁ
 10. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 12. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2016. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 11. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Koncepcia rozvoja Mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky – informatívna správa. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Vybudovanie a prevádzkovanie Integrovaného informačného systému (IIS)   
v meste Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk