Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadanie MZ dňa 28. 6. 2012

Publikované: 22. 06. 2012 12:53

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna (štvrtok) 2012 o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca, a.s. za rok 2011. Predkladá: Mgr. Eduard GÁBRIŠ
 3. Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a.s. za rok 2011. Predkladá: Ing. Ján DROBIL
 4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 5. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre Kufovej a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szeghymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 6. Informatívna správa o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu Drôtománia  Čadca 2012. Predkladá:  Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 7. DOHODA O SPOLUPRÁCI medzi okresom Osvienčim (Poľská republika) a MESTOM ČADCA (Slovenská republika). Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 8. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 9. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk