Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 11. 2. 2016 o 8:30

Publikované: 05. 02. 2016 14:41

Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 11. februára 2016 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2015. Predkladá: Mgr. Zuzana Macurová
 3. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 4. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácií Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2015. Predkladá: Mgr. František LINET
 6. Fakty o verejnom osvetlení Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jozef GALDUN
 7. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2015. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 12. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 13. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 14. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2016 športovým klubom, nadáciám, združeniam a neziskovým organizáciám. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 15. Informatívna správa o činnosti oddelenia Sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 16. Informatívna správa o príprave volieb do NR SR. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 17. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 19. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 20. Rôzne
 21. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk