Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 12. 2. 2015 o 8:30

Publikované: 05. 02. 2015 14:15

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ.
 3. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2015-2017. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ.
 4. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2015-2017. Predkladajú:  Mgr. Ľubica KULLOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK.
 5. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Jaroslav VELIČKA.
 6. Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 8. Návrh na zloženie redakčnej rady mestských novín Čadčan. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 9. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk