Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 13. 12. 2012 o 8:30

Publikované: 07. 12. 2012 16:16

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Doplnok č.1 k VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca č. 102/2009. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK.
 3. Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK.
 4. Zmena prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 5. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca č.74/2008. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 6. VZN Mesta Čadca o podmienkach držania psov na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 7. VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 8. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 9. VZN Mesta Čadca č. 131/2012 o miestnych daniach. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 10. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2013-2015. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ.
 11. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2013-2015. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK.
 12. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK.
 13. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie VZN Mesta Čadca o verejnom poriadku na území mesta Čadca účinného od 17. 10. 1997. Predkladá: JUDr. Zuzana CENIGOVÁ.
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností (prosím, prineste si so sebou materiál č. 3 z MZ 15.11.2012). Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk