Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 13. 2. 2014 o 8:30

Publikované: 06. 02. 2014 15:04

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca za rok 2013. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC.
 3. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2013. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 4. Informatívna správa o príprave voľby prezidenta SR, konaných dňa 15. marca 2014. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 5. III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na rok 2013. Predkladá: Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 6. Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 7. Rozšírenie predmetu hlavnej činnosti v zriaďovacej listine MPS Čadca, príspevkovej organizácie od 13.02.2014. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 8. Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie MPS Čadca ku dňu 1.3.2014. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 9. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 10. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca za rok 2014 športovým klubom, nadáciám, združeniam a neziskovým organizáciám. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 11. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 3. 2014. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 12. Návrh na menovanie mestskej kronikárky v zmysle platného Štatútu mesta. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 14. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 4. Územného plánu mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 15. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 16. Rôzne
 17. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk