Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 14. 3. 2013 o 8:30

Publikované: 07. 03. 2013 15:06

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca (štvrtok) 2013 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok  2012. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 3. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 4. Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2012. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 5. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2012. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 6. Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií k 31.12.2012. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 7. Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2012. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 8. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 9. Zrušenie členstva Mesta Čadca v združení Región Beskydy. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 10. Informatívna správa  o činnosti MsHZ mesta Čadca za rok 2012. Predkladá: Ladislav ORAVEC
 11. Informácia o činnosti  Organizácie cestovného ruchu Kysuce. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií za obdobie roka 2012. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Správa o plnení uznesení MZ Mesta Čadca za II. polrok 2012. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 15. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 16. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk