Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 14. 4. 2016 o 8:30

Publikované: 08. 04. 2016 12:00

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o stave bytového domu č. 1917 na Moyzesovej ul. v Čadci. Predkladá: Ján KANTORÍK
 3. Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12.2015. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 4. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca k 31.12.2015. Predkladá: Ján KANTORÍK
 5. Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií MPS Čadca. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 6. Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2015 - Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 7. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 8. Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtových organizácií k 31.12.2015. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtovej organizácie Viacúčelové zariadenie pre  seniorov k 31.12.2015. Predkladá: PhDr. Emília HANULÁKOVÁ
 10. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre OPKŽP s názvom: Kompostáreň  – Čadca. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca p. Michałovi Zaleskemu, prezidentovi mesta Toruň. Predkladá:  Ing. Milan GURA
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján Klučka
 14. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 15. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 16. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk