Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 1. 2015 o 10:00

Publikované: 09. 01. 2015 12:00

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Zloženie sľubu poslankyne PaedDr. Danky Jašurkovej. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 3. Návrh na zriadenie a voľba členov MR. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 4. Návrh na  vytvorenie komisií MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 5. Návrh na určenie sobášiacich poslancov. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 6. Zriadenie výborov v mestských častiach. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 8. Zriadenie záložného práva k bytovému domu súp. č. 148 a pozemku p.č. KN-C 3343/22 v k.ú. Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 9. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 10. Zriaďovacia listina Viacúčelového zariadenia pre seniorov, Kukučínova 2970, 022 01  Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ.
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk