Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 11. 2012 o 8:30

Publikované: 08. 11. 2012 16:50

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Aktualizácia  zloženia komisií pri  MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 3. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová  a sadzba nájomného za  prenájom MI. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 5. Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca č.76/2008 o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného  času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 6. VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu. Predkladá:  Ing. Božena CVEČKOVÁ
 7. Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 8. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk