Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 15. 12. 2016 o 10:00

Publikované: 09. 12. 2016 13:30

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2016 (štvrtok) o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. 
Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na rok 2017 – 2019
. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 3. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2017 – 2019. 
Predkladá: Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 4. II. zmena rozpočtu PO KIC mesta Čadca na rok 2016
. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 5. Návrh na zmenu cenníka parkovného z parkovacích automatov s účinnosťou od 1.1.2017. 
Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 6. Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 7. Správa o výsledkoch kontroly
. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 9. Hromadná bytová výstavba nájomných bytov. 
Predkladá: Ing. František ŠČURY
 10. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 
Predkladá: Ing. František ŠČURY
 11. Rôzne
 12. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk