Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadanie MZ dňa 16. 02. 2012 o 8:30

Publikované: 10. 02. 2012 14:09

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDÍKOVÁ
 3. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31. 12. 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDÍKOVÁ
 4. Inventarizácia príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31. 12. 2011. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 5. Inventarizácia rozpočtových organizácií Mesta Čadca k 31. 12. 2011. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 6. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Milošová. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 7. Dotácie športovým klubom, kultúrnym nadáciám a občianskym združeniam z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 8. Určenie sekretára Komisie mládeže a športu pri MZ Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 9. Udelenie čestného občianstva manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom. Predkladá: Ing. Milan GURA
 10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca, č. 125/2011. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR
 11. Založenie a vstup Mesta Čadca do oblastnej organizácie cestovného ruchu na Kysuciach. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Čadca za rok 2011. Predkladá: Ladislav ORAVEC
 13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 14. Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 16. Diskusia, rôzne.
 17. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk