Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 18.9.2014 o 8:30

Publikované: 11. 09. 2014 14:17

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ.
 3. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014. Predkladajú: Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 4. Návrh na prenájom a vykonanie stavebných úprav nebytového priestoru. FITCENTRA v  športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK.
 5. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ.
 6. VZN o výpočte výšky nájomného v bytovom dome  č. súp. 148 na Komenského ul. v Čadci. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ.
 7. Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, konaných dňa 15.11.2014. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 8. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján  KLUČKA.
 9. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk