Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 19. decembra o 8:30

Publikované: 12. 12. 2013 13:49

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2013 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 • Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 • III. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 • Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2013. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ
 • Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2014-2016. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ.
 • Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2014-2016. Predkladajú:  Ing. Peter LARIŠ,  Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK.
 • Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1.1.2014. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 • Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na  území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 • Koncepcia rozvoja informačného systému Mesta Čadca. Predkladá: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2014. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 • Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 • Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti. Predkladá:  Ing. František Ščury.
 • Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 • Rôzne
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk