Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 20. 9. 2012

Publikované: 13. 09. 2012 12:28

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 3. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2012. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 4. Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 5. Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov – stav k 31.07.2012. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN CSc.
 6. Informatívna správa o stave cintorínov na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 7. Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 8. Nadobudnutie nehnuteľnosti C-KN č. 1193/5 o výmere 2500 m2 v k.ú. Čadca, spôsobom vymoženia pohľadávok mesta v exekučnom konaní EX 156/11, EX 169/11 v celkovej výške 37 579,90 €. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 9. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 11. Rôzne
 12. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk