Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 22. 5. 2014

Publikované: 16. 05. 2014 14:36

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 • Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 • Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2013. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ.
 • I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 • Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2013. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ.
 • Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014. Predkladajú:   Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK, Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 • Program  odpadového  hospodárstva Mesta Čadca do roku  2015. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 • Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na  území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 • Dohoda o spolupráci na projekte „Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí „ v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 medzi Mestom Čadca a obcou Mosty u Jablunkova. Predkladá: RNDr. Miloslav  ŠULGAN, CSc.
 • Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 • Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 • Rôzne
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk