Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 23. febrára 2017

Publikované: 16. 02. 2017 10:58

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 08:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. 
Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za r. 2016. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 3. Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za r. 2016. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC
 4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 5. Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu mesta Čadca za r. 2016. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 6. Informatívna správa o hospodárení s nájomnými bytmi v r. 2016. Predkladá: Ján KANTORÍK
 7. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2016. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 8. Správa o inventarizácii majetku mesta v správe PO k 31. 12. 2016. Predkladá: Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Ľubica KULLOVÁ
 9. Správa o inventarizácii majetku mesta v správe RO k 31. 12. 2016. Predkladá: PhDr. Emília HANULÁKOVÁ, PaedDr. Ján POLÁK
 10. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na r. 2017 športovým klubom, nadáciám, združeniam, neziskovým organizáciám. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Žiadosť o NFP na projekt IROP „Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu“. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 12. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Čadca za r. 2016. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Rôzne
 15. Záver
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk