Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 23. jún 2011 o 10:00

Publikované: 17. 06. 2011 15:00

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna (štvrtok) 2011 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Zmena  Štatútu Mestskej polície Čadca. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 3. II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 4. Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ
 5. Návrh na vyradenie majetku mesta v správe MPS Čadca  na rok 2011. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 6. Návrh na odňatie správy majetku  mesta v správe MPS Čadca - Alcotest. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 7. Právny rozbor súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 6C/182/2009. Predkladá: JUDr. Zuzana CENIGOVÁ
 8. Informatívna správa  o príprave Bartolomejských hodových dní a festivalu Drôtománia. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 9. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 10. Návrh na predsedu komisie kultúry a návrh na predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov MZ v Čadci a návrh Ing. Petra Glasnáka za člena komisie kultúry. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 11. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 12. Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania  a kontroly vybavovania sťažností v podmienkach Mesta Čadca. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 15. Rôzne
 16. (16) Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk