Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. 3. 2011 o 10:00

Publikované: 17. 03. 2011 16:50

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca (štvrtok) 2011 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Uprázdnenie mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 3. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2010. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 4. Inventarizácia majetku príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2010. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ
 5. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2010. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ
 6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 7. Rokovací poriadok Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 8. Sekretár stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve – menovitý zoznam pracovníkov mesta. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 9. Petícia obyvateľov proti odpredaju pozemkov pod Palárikovým domom. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Petícia občanov za zmenu územného plánu mesta. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 11. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie roka 2010. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2010. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 14. Zmena Štatútu Mestskej polície Čadca. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 15. Zmena organizačnej smernice o prideľovaní výstrojných a výzbrojných súčastí. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 16. Informatívna správa o vykonanej IX. zmene rozpočtu Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 17. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2010. Predkladajú: Ing. Ján HUSÁR, Ing. Alojz KOZOŇ
 18. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2011-2013. Predkladajú: Ing. Ján HUSÁR, Ing. Alojz KOZOŇ
 19. Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločností s majetkovou účasťou Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 20. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2011-2013. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ
 21. Zmena organizačnej štruktúry MPS Čadca s účinnosťou k 1.4.2011. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 22. Zmena organizačnej štruktúry KIC mesta Čadca s účinnosťou k 1.4.2011. Predkladá: Mgr. Anna STRAKOVÁ
 23. VZN o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 24. Zásady pre prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na obstarávanie nájomných bytov. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 25. Zmena prílohy č. 1 pre rok 2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 26. Cenník služieb Krytej plavárne v Čadci. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 27. Správa o inventarizácii majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca ku dňu 31.12.2010. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 28. Valorizácia platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 29. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 30. Informatívna správa o príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 31. VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca. Predkladá: Ladislav DEDIČ
 32. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK, Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 33. Rôzne
 34. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Ing. Milan Gura

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk