Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. mája 2012 o 8:30 hod.

Publikované: 17. 05. 2012 15:20

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Spoluúčasť mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina vo výške 99210,- eur Kultúrne a informačné centrum mesta. Predkladá:  Mgr. Anna STRAKOVÁ
 3. Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 4. Vyhodnotenie zimnej údržby 2011/2012. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 5. Upozornenia  prokurátora Okresnej prokuratúry  Čadca a zrušenie uznesení MZ Mesta Čadca č. 114/2011 zo dňa 23.06. 2011 a č. 115/2011  zo dňa 23.06.2011. Predkladá: JUDr. Zuzana CENIGOVÁ
 6. Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 7. Cenník služieb Krytej plavárne v Čadci. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 8. Informatívna správa o stave nájomných bytov na území Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 9. Informatívna správa o činnosti oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 10. VZN  o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 11. Zásady odmeňovania poslancov MZ  Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Rudolf CYPRICH
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Správa o plnení uznesení MZ za II. polrok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Kontrola vybavovania sťažnosti a petícii za obdobie roka 2011. Predkladá:  JUDr. Ján KLUČKA
 15. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 16. Úprava a doplnenie uznesenia MZ Čadca č. 4/2010 vo veci „Modernizácia, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia v meste Čadca“. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 18. Rôzne
 19. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk