Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. novembra 2011

Publikované: 18. 11. 2011 09:41

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra (štvrtok) 2011 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 3. Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ
 4. Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2011/2012. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok  2010/2011. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 6. Návrh Doplnku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na  plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 7. Návrh VZN Mesta Čadca č. 121/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 8. Návrh VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 9. VZN o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca. Predkladá:  Ing. František ŠČURY
 10. VZN  o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca a Horelica v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 11. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac január-október  2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk