Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 25. 5. 2017 o 8:30

Publikované: 16. 05. 2017 12:00

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 (štvrtok) o 8:30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Záverečný účet mesta Čadca za rok 2016. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 3. Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 4. I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. I. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 6. VZN mesta Čadca o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 8. Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny operačný program, v zmysle výzvy – kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci špecifického cieľa 2.2.2 – zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s názvom Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 10. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 11. Rôzne
 12. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk