Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 25. 6. 2015 o 8:30

Publikované: 18. 06. 2015 08:32

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
  3. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2015. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Ing. Peter LARIŠ
  4. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2015. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
  5. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového  jarmoku a 11. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2015. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
  6. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Čadca  č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov  v iných obciach. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
  7. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  8. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk