Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26. 11. 2015 o 8:30

Publikované: 20. 11. 2015 10:00

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok 2015. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. Návrh na zmenu cenníka služieb krytej plavárne v Čadci s platnosťou od 01. 01. 2016. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2014/2015. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 5. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti od 01. 12. 2015. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 6. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na rok 2016. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 7. VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 8. VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2016. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 9. Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Ján DROBIL
 10. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 12. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK
 13. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk