Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26. 3. 2015 o 8:30

Publikované: 19. 03. 2015 15:36

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

( 1)   Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.

( 2)  Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca za rok 2014. Predkladá: kpt. Ladislav ORAVEC.

( 3)  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2014. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET.

( 4)  Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu. Organizácia  cestovného ruchu Kysuce za rok 2014. Predkladá: Ing. Emília SLOVIAKOVÁ

( 5)  Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie a rozpočtovej organizácie Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ

( 6)  Informatívna správa o vykonanej  I. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2015. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ

( 7)  Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2014. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ

( 8)  Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií k 31.12.2014. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK

( 9)  Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2014. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK

(10) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 športovým klubom, nadáciám, združeniam a neziskovým organizáciám. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK

(11) Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Ľubica KULLOVÁ

(12) Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca

a/ schválenie zloženia volebnej komisie a zapisovateľa

b/ vystúpenie kandidátov

c/ tajné hlasovanie – voľba

d/ oznámenie výsledku hlasovania

Predkladá: PaedDr. Jaroslav VELIČKA

(13) Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a obradnej miestnosti pri uzatvorení manželstva pred matričným úradom v meste Čadca. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ

(14) Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA

(15) Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA

(16) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY

(17) Rôzne

(18) Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk