Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26.5.2016 o 8:30

Publikované: 18. 05. 2016 09:23

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2016 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Záverečný účet mesta Čadca za rok 2015. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 3. Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií za rok 2015. Predkladajú: Ing. Peter LARIŠ,  Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Ján KANTORÍK
 4. I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2016. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 5. Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 6. I. zmena rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2016. Predkladá:  Ing. Peter LARIŠ
 7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 101/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Predkladá:  PaedDr. Ján POLÁK
 8. Presťahovanie Centra voľného času z budovy súpisné číslo 2851 na ul. Kukučínova v Čadci do budovy súpisné číslo 752 na ul. Jána Amosa Komenského v Čadci. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Dodatok č. 2 Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 10. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 11. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 12. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 13. Kúpa, predaj a prenájom majetku. Predkladá: Ing. Fratišek ŠČURY
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk