Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26. 6. 2014 o 8:30

Publikované: 19. 06. 2014 12:00

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice
 2. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného /mestského/ zastupiteľstva, ktoré sa budú konať v roku 2014 pre volebné obdobie 2014-2018. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 3. Určenia rozsahu výkonu primátora Mesta Čadca na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 4. Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2014. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 5. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 10. ročníka festivalu Drôtomania Čadca 2014. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 6. VZN Mesta Čadca o  sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti mesta Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 7. Predloženie žiadosti o   nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu Životné  prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŽP-PO2-14-1. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Predkladá: JUDr. Ján  KLUČKA
 9. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján  KLUČKA
 10. Zmena a Doplnok 2013 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk