Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26.9.2013 o 8:30

Publikované: 19. 09. 2013 13:23

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2013 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Uprázdnenie mandátu poslanca a zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 3. Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov, konanýchdňa 9.11.2013. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 4. Aktualizácia zloženia komisií pri MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 5. Zverenie majetku  Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 6. Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 7. Návrhna zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2013. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ.
 8. Návrh na  odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Čadca. JUDr. Zuzana CENIGOVÁ.
 9. Informatívna správa o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov – stav k 31.8.2013. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 10. Projekt vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za účelom zníženia bežných výdavkov. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 11. Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Eduarda Gábriša z rád škôl na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 12. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa Jozefa Beleša do Rady školy pri ZŠ s MŠ Horelica 429, 022 01 Čadca a Rady školského zariadenia pri Centre voľného času Čadca, Kukučínova 2851,022 01  Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 14. Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk