Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 26. mája 2011 o 10:00

Publikované: 19. 05. 2011 14:29

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája (štvrtok) 2011 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca fotografovi  a dokumentaristovi Karolovi Kállayovi. Predkladá: Ing. Milan GURA
 3. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru  mesta Čadca za rok 2010. Predkladá: Ladislav ORAVEC
 4. Návrh na odstúpenie člena z komisie MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 5. Návrh na zaradenie členov do komisií MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 6. Vyhodnotenie zimnej údržby 2010/2011. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 7. Efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 8. Návrh doplnku č. 1  VZN Mesta Čadca  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca číslo 58/2007. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 9. VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 10. Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca. Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
 11. Zverenie zhodnotenia majetku mesta do správy príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 12. Návrh na zloženie redakčnej rady mestských novín ČADČAN. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie rozpočtového provizória v roku 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 15. Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 16. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk