Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 11. 2014 o 8:30

Publikované: 31. 10. 2014 08:39

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 • Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 • Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca Ing. Jozefovi Markuljákovi, predsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 • Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní /  majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá: Ján KANTORÍK.
 • Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014. Predkladá: Ing. Ivana LIŠČÁKOVÁ.
 • Upozornenie prokuratúra Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie VZN Mesta Čadca č. 141/2013 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2013/2014. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 • Vyhodnotenie zimnej údržby 2013/2014 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2014/2015. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK.
 • Doplnok č.1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta  Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca č. 103/2009. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK.
 • VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ.
 • VZN Mesta Čadca č. 5/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie,  dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok  2015. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ.
 • Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám a rozpočtovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ.
 • Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján  KLUČKA.
 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. Predkladá: JUDr. Ján  KLUČKA.
 • Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 • Rôzne
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk