Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 6. 5. 2015 o 8:30

Publikované: 30. 04. 2015 08:54

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 6. mája 2015 (streda) o 8.30 hod.  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2014. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
  3. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2014. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
  4. Personálne zmeny v obsadení orgánov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
  5. Zmena a Doplnok 2014 Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  6. Správa o výsledkoch kontroly . Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  8. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladajú: Ján KANTORÍK, Ing. František ŠČURY
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk