Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 8. septembra 2011 o 10:00

Publikované: 06. 09. 2011 08:43

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 8. septembra (štvrtok) 2011 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Uprázdnenie mandátu poslanca a zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 3. Voľba člena Mestskej rady v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 4. Odstúpenie člena z komisie pri MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 5. Návrh na odvolanie a zvolenie členov do komisií pri MZ v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 6. III. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 7. Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ,  Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK
 8. Stanovenie ceny za prenájom športovej haly A. Hlinku. Predkladá: Ján KANTORÍK
 9. Výška úhrady za dočasné parkovanie  motorových vozidiel. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 10. Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012. Predkladá:  Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 11. VZN upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 12. Návrh VZN Mesta Čadca o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno  jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 13. Informatívna správa o organizácii školského roka 2011/2012 škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 14. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1.10.2011. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 15. Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa MUDr. Jozefa Marca z rád škôl na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 16. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Viery Strýčkovej do rád škôl na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 17. Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 v oblasti podpory 1.6 FOND MIKROPROJEKTOV. Predkladá: RNDr. Miloslav  ŠULGAN, CSc.
 18. Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN,  CSc.
 19. Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy  DOMBYT-u Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 20. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy DOMBYT-u Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 21. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 22. Rôzne
 23. (23) Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk