Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadanie MZ Čadca dňa 19. 4. 2012 o 8.30 hod.

Publikované: 13. 04. 2012 15:38

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla (štvrtok) 2012 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2011. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 3. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2011 a V. zmena rozpočtu MPS za rok 2011. Predkladajú: Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ
 4. Informatívna správa o mimoriadnych situáciách – snehová kalamita a III. stupeň povodňovej aktivity. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 5. Príprava stavby „Nájomný bytový dom Kyčerka – Čadca“. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 6. Informácia o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 7. Zásady odmeňovania poslancov MZ v Čadci. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 8. Schválenie odmien neposlancom – členom komisií mestského zastupiteľstva. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 9. Návrh VZN Mesta Čadca o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 10. Valorizácia platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 11. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 13. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 14. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk