Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadanie MZ dňa 15 .12. 2011

Publikované: 08. 12. 2011 14:43

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra (štvrtok) 2011 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 3. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 4. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 5. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné automaty. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 6. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
 7. Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 8. Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR,  PhD.
 10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta. Predkladá: Ing.  Ľubomír VOJÁR, PhD.
 11. Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2012-2014. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ
 12. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2012-2014. Predkladajú:  Mgr. Anna STRAKOVÁ,  Ján KANTORÍK,  Ing. Peter LARIŠ,
 13. Návrh na zmenu  rozpočtu  MPS, príspevkovej organizácie Mesta Čadca na r. 2011. Predkladá: Ing. Peter LARIŠ
 14. Zmena organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca s účinnosťou k 15.12.2011. Predkladá: Ján KANTORÍK
 15. Predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŽP-PO2-11- 1. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 16. Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov –stav k 25.11.2011. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 17. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe Dombytu Čadca. Predkladá:  Ing. Jaroslav HACEK
 18. Úprava a stanovenie výšky ceny za prenájom športovej haly A. Hlinku s.č.2772. Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 19. Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca  do správy príspevkovej organizácii DOMBYT Čadca. Predkladá: Ing. Erika DÁVIDIKOVÁ
 20. Informatívna správa o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných dňa 10.03.2012. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 21. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 22. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac november 2011. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 23. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 24. Rôzne
 25. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk