Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ dňa 27.6.2013 štvrtok o 8.30 hod.

Publikované: 21. 06. 2013 07:57

P O Z V Á N K A

Na základe § 13, ods. 4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m    zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 27.6.2013 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

P r o g r a m :

( 1)  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice
Predkladá: Ing. Milan GURA
( 2)  Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času  predaja v obchode a času prevádzky  služieb na území mesta Čadca
Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
( 3)  I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013
Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
( 4)  Zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2013
Predkladajú: Ján KANTORÍK, Mgr. Anna STRAKOVÁ, Ing. Peter LARIŠ
( 5)  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám Mesta Čadca
Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ
( 6)  Návrh  na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 8. 2013
Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
( 7)  Zmena  prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca
Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
( 8)  VZN o organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Čadca
Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
( 9)  VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb na trhových miestach v Meste Čadca
Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
(10) VZN o Trhovom poriadku Trhoviska II. na časti  parc. CKN 1275/11, vlastník  Peter Tomek TODAKO, Palárikova 1761, Čadca
Predkladá: Ing. Božena CVEČKOVÁ
(11) VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca č. 137/2013
Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
(12) Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca
Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
(13) Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 9. ročníka festivalu  Drôtománia Čadca 2013
Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
(14) ,,eMesto“ ČADCA – elektronizácia služieb mesta Čadca. Schválenie spolufinancovania projektu v rámci OPIS-2013/1.2/05
Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
(15) Čadca Horelica – kanalizácia. Schválenie spolufinancovania projektu v rámci OPŽP-  PO1-13-1
Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
(16) Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 v oblasti podpory 1.6. FOND MIKROPROJEKTOV, Číslo výzvy: 12/FMP zo  dňa 10.06.2013
Názov mikroprojektu: Megoňky - Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého prihraničného regiónu
Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
(17) Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie rokov 2014-2017
Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
(18) Prerokovanie protokolu  NKÚ  SR  o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri  hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly  v meste, ktoré je sídlom okresu – Mesta Čadca
Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
(19) Správa o výsledkoch kontroly
Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
(20) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
(21) Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností
Predkladá: Ing. František ŠČURY
(22) Rôzne      
(23) Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.


Ing. Milan  G u r a

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk