Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a Základnej umeleckej Školy, M. R. Štefánika 2007

Publikované: 26. 04. 2013 08:40

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca.

Predpoklady

Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)
 • kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v znení neskorších predpisov, časť X.
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Požadované doklady

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 428/2002  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prihláška do výberového konania
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Ďalšie požiadavky

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce s PC
 • komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 4.6.2013 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Čadci, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca. Obálku označte heslom „VK  na riaditeľa ZUŠ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie môžete získať Mestský úrad v Čadci – oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/4302277.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk