Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského

Publikované: 02. 10. 2012 11:50

Primátor mesta Čadca podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského 752, 022 01 Čadca.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • doklady o vzdelaní (overené kópie)
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 29. 10. 2012 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad Čadca - oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.

Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ J. A. Komenského Čadca,  NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/4302277

V Čadci, 2. októbra 2012
Ing. Milan Gura

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk